Association of Asean Translation Industry

Thứ Hai, 20/08/2012, 07:33

Association of Asean Translation Industry là hiệp hội dịch thuật Châu Á thành lập năm 2012 với các thành viên sáng lập là những chuyên gia trong ngành dịch thuật: Thailand, Indonesia,  Vietnam, India, China, Laos , Malaysia, Hong Kong – China, Philippines.

 

View (996)