Nhân hiệu Lãnh đạo

Mỹ Tâm Người giữ thời gian - Kỹ thuật xây dựng và truyền thông thương hiệu cá nhân

Mỹ Tâm “Người giữ thời gian” – Câu chuyện thương hiệu cá nhân đầy cảm xúc.

📍Lý do thành công của bộ phim tài liệu của Mỹ Tâm, không phải đơn thuần vì đây là bộ phim về một chặng đời của người nghệ sĩ...

0 | 161
ASA1YEAR - Chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo và quản lý cấp trung. Giúp chuyển hoá năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý cấp trung. Chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Hoài Giang, Phùng Lê Lâm Hải trực tiếp huấn luyện suốt 48 tuần trong 1 năm

TRIẾT LÝ LÃNH ĐẠO VÀ HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp không phải hợp thành từ một cá nhân mà phải là sự hợp thành của nhiều bộ não và cần có ít nhất 1 người đứng đầu...

0 | 2281
20 Kỹ thuật xây dựng thương hiệu, cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh

TẶNG 20+ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

BỘ 20++ KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN (NHÂN HIỆU LÃNH ĐẠO) là tài liệu độc quyền do chuyên gia Đặng Thanh Vân đề xuất và...

0 | 665