Trường Đại học KHXH và Nhân văn – ĐHQGHN

Thứ Sáu, 09/09/2011, 12:19

Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Văn khoa Hà Nội, tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được thành lập trên cơ sở các khoa xã hội của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được nhà nước Việt Nam coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước.

Công ty Thanhs đã gắn bó với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngay từ năm đầu thành lập, 2000. Đến nay, sau 11 năm phát triển, Thanhs vẫn tiếp tục cung cấp nhiều sản phẩm in có chất lượng cao cho hoạt động đào tạo và đối ngoại của Nhà Trường và một số Khoa trực thuộc.

View (906)