GUMAC VÀ CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Thứ Năm, 25/02/2021, 15:07

Với mục đích xây dựng Chiến lược Thương hiệu nhằm khẳng định vị thế của một thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề kinh doanh cốt lõi, Công ty cổ phần GUMAC đã lựa chọn hợp tác với Thanhs để hiện thực hóa mục tiêu này.

Để dự án tư vấn đạt hiệu quả tối đa, Thanhs áp dụng phương pháp tư vấn đồng hành – phương pháp độc quyền do Thanhs sáng tạo kết hợp giữa mô hình tư vấn quốc tế với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Dự án hợp tác xây dựng Chiến lược Thương hiệu không những kế thừa trọn vẹn bản sắc, sức mạnh tinh thần của thế hệ sáng lập; mà còn tạo lập những hệ giá trị mới phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh, đáp ứng sự thay đổi của đời sống xã hội và nền kinh tế quốc tế; đưa Thương hiệu trở thành kim chỉ nam dẫn đường cho các thế hệ hiện tại và tiếp nối xây dựng doanh nghiệp tăng trưởng đột phá trong hiện tại và bền vững trong tương lai.

Dự án được chia thành các giai đoạn cụ thể theo đúng tiến trình từ khảo sát, xây dựng chiến lược, báo cáo, tổng kết tới hỗ trợ đánh giá quá trình thực hiện triển khai chiến lược; với các hạng mục công việc như sau:

  • Khảo sát và đánh giá
  • Đề xuất tổng quan về chiến lược doanh nghiệp
  • Chiến lược thương hiệu
  • Truyền thông thương hiệu

Chuyên gia tư vấn của Thanhs làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo, quản lý các phòng ban liên quan và các trưởng bộ phận của GUMAC cùng triển khai dự án trên nguyên tắc Thực tiễn – Kế thừa – Trọng tâm – Tốc độ – Hợp tác. Các chuyên gia xây dựng hệ thống dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống; quan điểm, định hướng của lãnh đạo và chiến lược phát triển của công ty GUMAC, đảm bảo khối lượng và chất lượng sản phẩm. Việc xây dựng hệ thống mới vẫn kế thừa những thành tựu và khắc phục, cải tiến những mặt hạn chế của hệ thống cũ, không phủ nhận hệ thống cũ. Công ty Thanhs và GUMAC cam kết về tiến độ, phối hợp tích cực tạo mọi điều kiện thuận lợi, cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất và cam kết tôn trọng, tin cậy, trách nhiệm. Sau dự án, GUMAC nhận được bộ văn bản chiến lược chỉ rõ con đường, cách làm, công cụ, phương pháp triển khai và các chỉ số đo lường kết quả theo mục tiêu cụ thể.

Chúc GUMAC ngày càng phát triển và thành công trên con đường hướng tới thương hiệu dẫn đầu Việt Nam!

 

View (956)