Dự án hiện đại hoá Hải quan

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:38
Dự án hiện đại hóa hải quan vốn vay của WB: Nguồn lực quan trọng nhất để hiện đại hóa tổng thể công tác hải quan. Ngành Hải quan đã tích cực thực hiện các bước đầu tiên để triển khai Dự án hiện đại hóa hải quan vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB) giai đoạn 2006-2010.
Công ty Thanhs đã đồng hành với BQL DA HDHHQ trong suốt thời gian 2006-2010 trong hoạt động thiết kế và thực hiện các ấn phẩm phục vụ hoạt động của dự án.
View (790)