chiến lược nhân sự

Từ điển năng lực

XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC

XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC   Từ điển năng lực là tập hợp những kiến thức, kỹ năng, tố chất/thái độ cần phải có của cá nhân...

0 | 3605