Thông điệp thương hiệu

Sáng tạo Slogan, hay còn được gọi là "Thông điệp thương hiệu" ở Thanhs Brand sẽ được tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt từ từ giai đoạn nghiên cứu thông tin, nghiên cứu lịch sử thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, các mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến, các định hướng xây dựng, phát triển cấu trúc thương hiệu của doanh nghiệp, phong thủy đối với chủ doanh nghiệp và ngành nghề... tới các hình tượng thương hiệu, logo thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu. Một Thông điệp tốt cần hướng về khách hàng, mang tính gợi tả, giàu cảm xúc, ngắn gọn và có âm hưởng tốt.