Lean Startup

Các giai đoạn khởi nghiệp tinh gọn - Lean Startup

ÁP DỤNG LEAN STARTUP: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TẾ

Knowing is not enough; We must apply Willing is not enough; We must do Bruce Lee Lean Startup – Khởi nghiệp Tinh gọn là phương pháp rất hiệu quả dành cho...

0 | 2295