đạo diễn sự kiện

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Chuyên gia tư vấn chiến lược truyền thông đại chúng

Ông Nguyễn Tiến Hoàng – Chuyên gia tư vấn chiến lược truyền thông đại chúng, xử lý khủng hoảng và Đạo diễn sự kiện chuyên nghiệp...

0 | 1323