Chiến lược quản trị doanh nghiệp SMEs

Quản trị chiến lược (strategic management) là bộ môn khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng phương hướng; mục tiêu kinh doanh; kế hoạch thực thi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trên cơ sở các nguồn lực hiện có và cân đối với bối cảnh thị trường bên ngoài.

Theo Wikipedia, Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder).

Mục tiêu sâu xa của quản trị chiến lược là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường mục tiêu, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Xét về quá trình, quản trị chiến lược được xem như là một quá trình quản lý bao gồm việc hình thành một tầm nhìn chiến lược (strategic vision), thiết lập những mục tiêu, soạn thảo một chiến lược, thực hiện chiến lược đó, và theo thời gian phải điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoàn cảnh.

Mô hình quản trị chiến lược tổng quan

9 BƯỚC QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

B1: Nghiên cứu triết lý kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ của DN.
B2: Phân tích, dự báo môi trường bên ngoài
B3: Phân tích, dự báo môi trường bên trong.
B4: Xem xét lại mục tiêu DN trong từng thời kỳ chiến lược.
B5: Quyết định chiến lược kinh doanh cho DN
B6: Phân phối các nguồn lực
B7: Xây dựng và triển khai các chính sách kinh doanh.
B8: Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn.
B9: Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược và tiến hành điều chỉnh cần thiết.

 

3 CẤP CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản.

Mô hình các cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp

1. Chiến lược cấp doanh nghiệp

Chiến lược cấp Doanh nghiệp bao gồm những định hướng chung của doanh nghiệp về: ngành/lĩnh vực/phạm vi kinh doanh (hoặc các ngành kinh doanh) mà doanh nghiệp đang hoặc sẽ phải tiến hành; các quyết định đầu tư của các đơn vị thành viên hoặc mục tiêu cho các dòng sản phẩm; phân bổ nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác giữa những đơn vị thành viên (hoặc dòng sản phẩm); ….

Với doanh nghiệp nhỏ, chiến lược cấp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi:

– Ngành/ lĩnh vực kinh doanh 3 năm tới
– Tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
– Nếu DN chỉ kinh doanh 1 lĩnh vực duy nhất thì phần chiến lược cũng cần trả lời câu hỏi về Định vị thương hiệu doanh nghiệp.
– Mục tiêu của tổ chức (cho từng dòng sản phẩm)
– nguồn lực tài chính phân bổ cho từng dòng sản phẩm.

2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tập trung vào việc cải thiện vị thế cạnh tranh của các sản phẩm dịch vụ của Doanh nghiệp trong ngành kinh doanh hoặc là một kết hợp sản phẩm thị trường mà Doanh nghiệp tham gia kinh doanh. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh bao gồm chủ đề cạnh tranh mà doanh nghiệp lựa chọn để nhấn mạnh, các thức mà nó tự định vị vào thị trường để đạt lợi thế cạnh tranh và các chiến lược định vị khác nhau có thể sử dụng trong bối cảnh khác nhau của mỗi ngành.

Với doanh nghiệp nhỏ, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh trả lời các câu hỏi:

– Vị thế cạnh tranh của từng dòng sản phẩm (năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, vị thế hiện tại và định hướng chiến lược sắp tới)
– Thị phần, thị trường, khách hàng mục tiêu của từng đơn vị KD (từng dòng SP)
– Định vị thương hiệu nhánh (nếu có nhiều dòng SP khác nhau)

3 Chiến lược chức năng

Tập trung vào việc quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả nhất các nguồn lực của doanh nghiệp và của mỗi đơn vị thành viên. Các chiến lược chức năng được phát triển nhằm thực hiện thành công chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.

Với doanh nghiệp nhỏ, chiến lược chức năng trả lời các vấn đề cho từng dòng SP
– Chiến lược Marketing.
– Chiến lược nhân sự
– Chiến lược tài chính

Quy trình tư vấn chiến lược doanh nghiệp của Thanhs

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

thanhs-admin (133 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.