Chiến lược 

Chiến lược là phương hướng và phạm vi hành động của một tổ chức về dài hạn để nhằm mục tiêu đạt được lợi thế kinh doanh thông qua việc xác định nguồn lực hiện có thể sử dụng trong môi trường kinh doanh xác định để nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường và đảm bảo lợi ích cho tất cả các Tác nhân liên quan (stakeholder).

CẤP CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP

Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản.

Mô hình các cấp độ chiến lược trong doanh nghiệp

 

 

Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp, nhưng thông thường có 3 cấp chiến lược cơ bản:

Chiến lược cấp doanh nghiệp trả lời các câu hỏi:

1. Ngành/ lĩnh vực kinh doanh 3 năm tới

2. Tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức

3. Nếu DN chỉ kinh doanh 1 lĩnh vực duy nhất thì phần chiến lược cũng cần trả lời câu hỏi về Định vị thương hiệu doanh nghiệp.

4. Mục tiêu của tổ chức (cho từng dòng sản phẩm)

5. Nguồn lực tài chính phân bổ cho từng dòng sản phẩm.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh trả lời các câu hỏi:

1. Vị thế cạnh tranh của từng dòng sản phẩm (năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, vị thế hiện tại và định hướng chiến lược sắp tới)

2. Thị phần, thị trường, khách hàng mục tiêu của từng đơn vị KD (từng dòng SP)

3. Định vị thương hiệu nhánh (nếu có nhiều dòng SP khác nhau)

Chiến lược chức năng trả lời các vấn đề cho từng dòng sản phẩm

1. Chiến lược Marketing

2. Chiến lược nhân sự

3. Chiến lược tài chính

4. …

Chiến lược Quản trị

Quản trị chiến lược (strategic management) là bộ môn khoa học và nghệ thuật về chiến lược nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp xây dựng phương hướng; mục tiêu kinh doanh; kế hoạch thực thi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trên cơ sở các nguồn lực hiện có và cân đối với bối cảnh thị trường bên ngoài.

Mục tiêu sâu xa của Quản trị chiến lược là đặt doanh nghiệp vào vị thế tốt nhất trên thị trường mục tiêu, tối đa hóa giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Các bước quản trị chiến lược bao gồm:

  • Bước 1: Nghiên cứu triết lý kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ của DN.
  • Bước 2: Phân tích, dự báo môi trường bên ngoài
  • Bước 3: Phân tích, dự báo môi trường bên trong.
  • Bước 4: Xem xét lại mục tiêu DN trong từng thời kỳ chiến lược.
  • Bước 5: Quyết định chiến lược kinh doanh cho DN
  • Bước 6: Phân phối các nguồn lực
  • Bước 7: Xây dựng và triển khai các chính sách kinh doanh.
  • Bước 8: Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn.
  • Bước 9: Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược và tiến hành điều chỉnh cần thiết.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

thanhs-admin (141 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.