QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

1. Lợi ích đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:
– Xác định các tiêu chuẩn của công việc để quản trị bán hàng.
– Thiết lập và quản lý hệ thống kênh bán hàng hiệu quả.
– Quản trị mục tiêu và quy trình, lập kế hoạch và triển khai tổ chức công việc cho đội ngũ bán hàng hiệu quả.
– Tuyển dụng, xây dựng, huấn luyện và phát triển đội ngũ bán hàng bền vững.
– Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường hiệu quả; Thực hiện quản lý, lãnh đạo và động viên đội ngũ nhân viên; Kiểm tra, giám sát, đánh giá nhân viên.

2. Đối tượng đào tạo
– Giám đốc kinh doanh, giám đốc bán hàng, giám sát bán hàng
– Trưởng phòng kinh doanh Quản lý các phòng kinh doanh, marketing.

3. Thời lượng đào tạo:  6 buổi đào tạo (3h/buổi) hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp

4. Nội dung đào tạo

Module Nội dung chính
Module 1: Năng lực của người quản lý bán hàng – Năng lực của người quản lý bán hàng
– Chức năng và mô tả công việc của người quản lý bán hàng
Module 2: Lập kế hoạch bán hàng – Quy trình và các nội dung của kế hoạch bán hàng
– Phân tích kinh doanh và các phương án triển khai
Module 3: Tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng – Phát triển kênh bán hàng; Tính năng suất và phân bổ chỉ tiêu cho đội ngũ
– Xây dựng kế hoạch cá nhân của từng nhân viên bán hàng; Tổ chức cuộc họp triển khai công việc
Module 4: Đàm phán với khách hàng lớn – Năng lực đàm phán
– Quy trình đàm phán và các chiến thuật đàm phán hiệu quả
Module 5: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ bán hàng – Quy trình, xây dựng bài test và phỏng vấn tuyển dụng
– Phương pháp đào tạo, huấn luyện và nội dung đào tạo
Module 6: Tạo động lực cho đội ngũ bán hàng – Học thuyết tạo động lực làm việc
– Kỹ năng tạo động lực làm việc cho đội ngũ bán hàng
Module 7: Lãnh đạo đội ngũ bán hàng
Module 8: Kiểm tra, giám sát và đánh giá đội ngũ bán hàng – Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ bán hàng
– Kỹ thuật và phương pháp đánh giá
– Quy trình đánh giá hiệu quả làm việc