Dự án hiện đại hoá Hải quan

Dự án hiện đại hóa hải quan vốn vay của WB: Nguồn lực quan trọng nhất để hiện đại hóa tổng thể công tác hải quan. Ngành Hải quan đã tích cực thực hiện các bước đầu tiên để triển khai Dự án hiện đại hóa hải quan vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB) giai đoạn 2006-2010.
Công ty Thanhs đã đồng hành với BQL DA HDHHQ trong suốt thời gian 2006-2010 trong hoạt động thiết kế và thực hiện các ấn phẩm phục vụ hoạt động của dự án.
thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 292

Leave a Reply