PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.

PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.

PGS. TS. Lê Hà, Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu, chuyên ngành Sở hữu trí tuệ.

0 30

Leave a Reply